ทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวณ โรงแรม The VELO’S Hotel & Pumptrack จังหวัดสระแก้ว