ประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง โดย ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์