ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ และเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์