ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Viral Clip For OTOP

วันที่ 30 เม.ย. 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Viral Clip For OTOP ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ส่งเข้าประกวด ที่มา : งานสื่อสารองค์กรและการตลาด