กระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถ

เว็บไซต์ใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีผลจัดตั้งวันนี้ (2 พ.ค.62) สามารถติดต่อเว็บไซต์ อว. www.mua.go.th หรือเบอร์โทรสายด่วน 1313 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.9 ฉบับ เริ่มนับหนึ่ง 2 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ,พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.…

การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 https://www.youtube.com/watch?v=5JJ7FBPKzaQ การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://www.youtube.com/watch?v=-dLHhe7gp3I ไฟล์แนบ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf ที่มา : สำนักงบประมาณ