เอกสารประกอบการสัมมนาปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง [3 เมษายน 2562]

เอกสารประกอบการสัมมนาปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) โรงเรียนฝึกหัดครู เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลสารสนเทศ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 VRU Engagement โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โครงการยกระดับสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว) โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ใบงานกิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

สนอ. ทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์การทำงาน การปรับปรุงแก้ไขให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี การวางแผนการทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง