ประชุมทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดและบรรยายการประชุมทิศทางการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของแต่ละคณะ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายท่านอธิการบดี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว Reinventing VRU. to Survival เอกสารประกอบการประชุม The Future of University and Reinventing VRU. to Survival in the Future โดยท่าน อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่างกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563