ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ ได้รับมอบเป็นตัวแทนส่วนราชการจากอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที 5/2562 ณ ห้องประชุมหัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 และทิศทางการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดมาชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน อาทิ การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยสำนักงานจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมพระราชทานเลี้ยงอาหารณ ณ สถานสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรายงานดำเนินโครงการ “1อำเภอ 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เป็นต้น