ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การจัดทำรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกโครงการ โดยมีหัวข้อดังนี้ ที่มาของโครงการ Model การดำเนินงานของโครงการ ผลการดำเนินงานจากโมเดล ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ พื้นที่ดำเนินงาน กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ บูรณาการความร่วมมือ (Timeline) รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงาน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งนักวิชาศึกษา และตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถทั่วไป และทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ………………………………………………………… ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะความรู้ด้านความสามารถทั่วไป และทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้ ๑. นักวิชาการศึกษา สังกัดงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ อัตรา ๑๐๐๑   นางสาวศรัญญา กิวสันเทียะ ๑๐๐๒   นางสาวเยาวรัตน์ ชุมเศรียร ๑๐๐๓   นางสาวจิราวรรณ ผ่องศรี ๑๐๐๔   นางสาวบุษดี มั่งมีดี ๑๐๐๕   นางสาวนพวรรณ ชูขำ ๑๐๐๖   นางสาวอิงฟ้า สิงห์น้อย ๑๐๐๗   นางสาวณัฐวดี ปรีเปรม…