ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมรภ.พระนครศรีอยุธยา

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี โดยมีนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ SWOT รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองทราย ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าไปดำเนินโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด  และการฝึกอบรมเทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีวิทยา เทคนิคการถ่ายเชื้อเห็ดแบบปลอดเชื้อให้กับชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาแปรรูปเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวม 10 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เห็ดเบญจรงค์ เห็ดอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และขนมเปี๊ยะใส้เห็ดเบญจรงค์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจ และชาวบ้านชุมชนบ้านคลองทราย…