OKR เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในด้านทำงาน

อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือ OKR เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานที่โดดเด่น นำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์