VRU. เราคือวไลยอลงกรณ์ “พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่สวยและสง่างาม”

               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้มอบนโยบาย ทิศทางของวงการศึกษาไทย และการนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือบ้านวไลยอลงกรณ์ ของเราไปในทิศทางเดียวกัน หัวข้อของการถ่ายทอดมีอยู่ 5 ประเด็น คือ 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (RU. Strategic Initiative) 2. VRU Business Model 3. Quick Win Project to Reinventing VRU. 4. VRU Professional Development และ 5. The Future of University                  ท่ามกลางสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ต่างก็ประสบปัญหาร่วมกัน อาทิเช่น…