องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์

“องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์” วันที่ 19 ก.ค. 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ได้บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กว่า 1,000 คน ในหัวข้อ การน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไทย หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตราสินค้า การทำตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา อันเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ เพื่อเสริมพลังแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน เชิดชูงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนบูรณาการด้านองค์ความรู้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อรัฐสภา

อ่านคำแถลงนโยบายจำนวน 80 หน้าของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อรัฐสภาในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี https://drive.google.com/file/d/1_g1phIjkERGninSWa7i8OD0R0Kog6JjK/view?usp=sharing ขอขอบคุณข้อมูลจาก -พรรคอนาคตใหม่-