การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 งานมาตรฐายและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex ได้นำความรู้และเทคนิคในการใช้ Infographic ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทำงาน และการทำงานหลัก สามารถนำเสนอข้อมูลผ่าน Infographic ผู้รับสารสามารถเข้าใจข้อมุลได้ง่ายขึ้น