มหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ

  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า ตนได้เน้นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญทั้งการสร้าง Manpower และ Brainpower   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศได้ สิ่งที่จะทำมีทั้งประเด็นแก้ปัญหาเร่งด่วนและการวางรากฐานระยะยาว ตามที่ผมได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีฯ ขึ้นมา 1 ชุด นำโดย รศ. ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล เพื่อหาแนวทางปลดล็อครวมถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีเรื่องที่สำคัญ ๆ คือ ธรรมาภิบาล การกำหนดตำแหน่งวิชาการ มคอ. และคุณภาพมหาวิทยาลัย ขณะนี้คณะทำงานฯได้เสนอแนวทางที่จะปลดล๊อคในระยะเร่งด่วนแล้ว ดังนี้ครับ   แนวทางที่จะประกาศทันที ตามที่คณะทำงานของผมได้พิจารณาร่วมกันดังนี้ 1. ชี้แจงแนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และเน้นย้ำว่า มคอ 3-7 สามารถดำเนินการได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน แต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านของ TQF(Thai…