ติวเข้ม OKRs หน่วยงานในระบบ ววน. เตรียมพร้อมเสนอร่าง พรบ.งบฯ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 จำนวน 12,555 ล้านบาท โดยในงบประมาณจำนวนนี้ถูกจัดสรรเป็นส่วนโครงการ flagship จำนวน 8,384 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย วันนี้จึงมีการจัดประชุมเพื่อให้ตัวแทนจาก 58 มหาวิทาลัยทั่วประเทศ ได้ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนงานด้านวิจัยที่จะตอบโจทย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 ที่ประกอบด้วย 4 Platform…