ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ๓.๑.๑ โครงการ Data Warehouse ๓.๑.๒ โครงการ EdPEx ๓.๒ การบริหารงบประมาณ (Budget…

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

.pdfคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ.pdf Update : 25/5/2565  |  15.01 น.

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

.pdfคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผนคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน.pdf Update : 25/5/2565  |  15.01 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุม Scc 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3l8aIUY #VALAYA #Visionary เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activeness ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptive ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร Process-Data-Integrated.pdfเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565