ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว   ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์