นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ จัดโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม และผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี