อบรมการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี 3มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ชี้แจงระเบียบ และวิธีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อธิบายระบบบัญชี3มิติ และระบบติดตามฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าใจในการใช้ทั้ง 2 ระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567 (Demand New S-Curve 2563-2567)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้ สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้ สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน . “ดร.สุวิทย์” เผย รัฐบาล เห็นชอบงบด้านการวิจัย ให้ สกสว.จัดสรร เพิ่มอีก 5,106 ล้าน ให้กับโครงการ Flagship รวมเป็น 8,384 ล้านบาท รวมงบวิจัย ให้สกสว.จัดสรร 12,555 ล้านบาท . 19 ก.ย. 62 ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานการประชุมในการหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ครั้งที่ 9/2562 เพื่อหารือแนวทางการทำงานของกระทรวงในวาระเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือการชี้แจงงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 . โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์…