แทนคุณ วงค์ษร

รู้จัก “MOOC” มหาวิทยาลัยออนไลน์ เรียนได้ทั่วโลก

MOOC คือการเรียนคอร์สออนไลน์กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพียงปลายนิ้วคลิก ซึ่งมีความต่างจาก E-learning มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดคอร์สออนไลน์ไปแล้วกว่า 700 แห่ง แจ้งเกิดเว็บไซต์ MOOC ชั้นนำกว่า 30 แห่ง ในไทย ตลาด MOOC เริ่มคึกคัก อาทิ Chula MOOC ล่าสุดยอดลงทะเบียนเรียนเฉียด 6 หมื่น ยอดเรียนจบ 26% แซง MOOC ชั้นนำของโลกแล้ว ทันทีที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ฮาร์วาร์ด และ MIT เปิดหลักสูตรออนไลน์ให้คนเข้าไปเรียนฟรีเป็นแห่งแรกในปี 2012 ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในเวลาต่อมา ในชื่อของ “MOOC” (Massive Open Online Courses) ไม่ทันข้ามปี การเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีผู้ลงทะเบียนเรียนบน MOOC ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ไม่เฉพาะแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 700 แห่ง ที่หันมาเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ในปี 2016…

เอกสารประกอบการสัมมนาปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง [3 เมษายน 2562]

เอกสารประกอบการสัมมนาปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) โรงเรียนฝึกหัดครู เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลสารสนเทศ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 VRU Engagement โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โครงการยกระดับสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว) โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ใบงานกิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

สนอ. ทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์การทำงาน การปรับปรุงแก้ไขให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี การวางแผนการทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษาฯ

ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และ เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาอาหารสู่ครัวโลก และ การเกษตร ยุทธศาสตร์ภาคตะวันตก วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อตุสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ การโรงแรมและที่พัก อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อตุสาหกรรมอาหาร และการบริการ ยุทธศาสตร์ภาคกลาง การท่องเที่ยว การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ภาคใต้ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร การดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง อุตสาหกรรมบริการ ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 และอื่นๆ ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณสร้างขยะได้มากแค่ไหน | Greenpeace

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน? มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้ ที่มา : www.greenpeace.or.th

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? | โดย สสส.

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? ระวัง! น้ำแข็งคือแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคตัวดี ทำท้องเสียได้ง่ายๆ และการดื่มน้ำเย็นจัดตอนร้อนจี๋ จะทำให้ร่างกายปรับอุณภูมิไม่ทัน ทำให้เป็นไข้ได้นะ ที่มา : www.greenery.org/infographics

ความท้าทายของอุดมศึกษาในประเทศไทย และ VRU. โดย ท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2563 เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Reinventing VRU. to Survival ดังมีสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมที่สำคัญ ดังรายละเอียดในแผนภาพ   แผนงานพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการขาย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ) โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนจัดหา ผลิตสื่อ ชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู้/ฝึกอบรมยกระดับสมรรถนะทักษะให้แก่ประชาชน คนทำงานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ (ทุกคณะ…

กระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถ

เว็บไซต์ใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีผลจัดตั้งวันนี้ (2 พ.ค.62) สามารถติดต่อเว็บไซต์ อว. www.mua.go.th หรือเบอร์โทรสายด่วน 1313 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป