แทนคุณ วงค์ษร

รายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คลิกดาวน์โหลดไฟล์ File size : 27 MB Update : 6 กุมภาพันธ์ 2567

จัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานและการเเจ้งเตือนการลงเวลาปฏิบัติงาน ๔.๒ การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๕.๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณกองนโยบายและแผน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.…

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง ๓.๑ การประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติบัติการของมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ งบการเตรียมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ งบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.๒ การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย ๔.๓…

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารสนเทศ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คลิกดาวน์โหลดไฟล์

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารสนเทศ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คลิกดาวน์โหลดไฟล์ File size : 16 MB Update : 26 ตุลาคม 2566

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา…

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567คลิกดาวน์โหลดไฟล์