แทนคุณ วงค์ษร

จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.9 ฉบับ เริ่มนับหนึ่ง 2 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ,พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.…

การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 https://www.youtube.com/watch?v=5JJ7FBPKzaQ การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://www.youtube.com/watch?v=-dLHhe7gp3I ไฟล์แนบ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf ที่มา : สำนักงบประมาณ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Viral Clip For OTOP

วันที่ 30 เม.ย. 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Viral Clip For OTOP ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ส่งเข้าประกวด ที่มา : งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ และเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุขสันต์วันสงกรานต์ ณ บ้าน VRU

“สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขบวนแห่รอบมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย

ประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง โดย ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวณ โรงแรม The VELO’S Hotel & Pumptrack จังหวัดสระแก้ว

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดสระแก้ว [20-22 มีนาคม 2562]

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง 2561 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ระยะ 20ปี พ.ศ. 2560-2579 สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 PowerPoint สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562-2564 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจำปี 2561 (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถิติอุดมศึกษา 2558 – 2560…

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน จากแต่ละหมู่บ้าน และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว