แทนคุณ วงค์ษร

Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

| วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 สภาพทะเลสีน้ำเงิน วางใจได้จริงหรือ Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน เป็นแนวคิดจากนักวิชาการสองคน คือ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์จากสถาบันทางด้านบริหารธุรกิจชื่อดังในฝรั่งเศส โดยจุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้มาจากบทความ Blue Ocean ในวารสาร Harvard Business Review โดยหลักของ Blue Ocean จะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการมีอยู่ของตลาด แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการ หรืออุปสงค์ขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ เน้นการหาตลาดใหม่ ความต้องการใหม่ แทนที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดเดิม ซึ่งตรงกันข้ามกับ Red Ocean Red Ocean ถูกระบุตัวตนหลังจากการปรากฏขึ้นของ Blue Ocean Strategy โดยนิยามของ Red Ocean คือ ตลาดที่มีการแข่งขันกันสมบูรณ์ หากตลาดอยู่ในภาวะสมดุล…

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ [11 มกราคม 2562]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง 2561ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ระยะ 20ปี พ.ศ. 2560-2579 สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562-2564 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจำปี 2561 (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถิติอุดมศึกษา…

ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบายการป้องการทุจริต (ITA) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  

เสริมแกร่งให้องค์กรด้วย OKR

|  วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 OKR คืออะไร?? Objectives and key results (OKR) คือ วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่างๆและมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ วิธีการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกำหนดค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผลซึ่งระบบ OKR จะทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว OKRs มาจากไหน?? OKR เป็นหลักการที่ Google นำมาใช้ และประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ นำมาใช้ตามด้วย ซึ่งจริงๆ แล้ว Google ไม่ใช่บริษัทแรกที่ใช้หลักการนี้ แต่ Andy Drove แห่ง Intel คือบริษัทแรกที่นำหลักการนี้มาใช้ในปี 1974 จึงได้ชื่อว่าบิดาแห่ง OKR   ทำไมต้อง OKR One Direction ทุกคนทำงานเพื่อจุดหมายเดียวกัน สร้างวินัย และการ Focus…

เอกสารประกอบการประชุมตัวชี้วัดฯ 2562 [30 พฤศจิกายน 2561]

แบ่งผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสารอื่นทั้งหมดเอกสารทั้งหมดจาก Google Drive

แผนการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561

แผนการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี วันที่ 18 ตุลาคม 2561 | เวลา 10.55 น.

ทำความรู้จักกับ KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน

“KPI นี่คืออะไรหรอคะ” สุชาดาน้องใหม่ของทีมที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานถามขึ้นมาขณะที่กำลังฟังพี่คนอื่น ๆ ในทีมคุยกันเรื่องการประเมินผลงานปลายปีที่กำลังมาถึง ซึ่งในการสนทนานั้นมีคำหนึ่งคำที่เธอไม่เข้าใจ และสงสัยว่ามันคืออะไร คำนั้นก็คือ “KPI” นั่นเอง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบททวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ โรงเเรมรอยัล พลาลา คลิฟบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกำหนดการวันที่หนึ่งได้จัดไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก และมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับพระราชทานนามสถาบันฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สถาบันวิทยสิริเมธี” หมายถึง สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์ แทนชื่อเดิมที่รู้จักกันในนาม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง หรือ RAIST เพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยากาศภายในสถาบันนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้ว ยังล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าแห่งการเรียนรู้ เพราะบรรยากาศดี…

VRU Reprofileing 2559

วันที่ 12 มีนาคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofileing) จัดทำเป็น (ร่าง) ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์การพัฒนาหลัก 6 ด้านของแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทำ workshop ร่วมกัน เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

รองอธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา9.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบจัดการที่ดี โดยได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์