แทนคุณ วงค์ษร

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว   ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมรภ.พระนครศรีอยุธยา

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี โดยมีนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ SWOT รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองทราย ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าไปดำเนินโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด  และการฝึกอบรมเทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีวิทยา เทคนิคการถ่ายเชื้อเห็ดแบบปลอดเชื้อให้กับชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาแปรรูปเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวม 10 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เห็ดเบญจรงค์ เห็ดอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และขนมเปี๊ยะใส้เห็ดเบญจรงค์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจ และชาวบ้านชุมชนบ้านคลองทราย…

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การจัดทำรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกโครงการ โดยมีหัวข้อดังนี้ ที่มาของโครงการ Model การดำเนินงานของโครงการ ผลการดำเนินงานจากโมเดล ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ พื้นที่ดำเนินงาน กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ บูรณาการความร่วมมือ (Timeline) รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงาน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งนักวิชาศึกษา และตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถทั่วไป และทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ………………………………………………………… ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะความรู้ด้านความสามารถทั่วไป และทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้ ๑. นักวิชาการศึกษา สังกัดงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ อัตรา ๑๐๐๑   นางสาวศรัญญา กิวสันเทียะ ๑๐๐๒   นางสาวเยาวรัตน์ ชุมเศรียร ๑๐๐๓   นางสาวจิราวรรณ ผ่องศรี ๑๐๐๔   นางสาวบุษดี มั่งมีดี ๑๐๐๕   นางสาวนพวรรณ ชูขำ ๑๐๐๖   นางสาวอิงฟ้า สิงห์น้อย ๑๐๐๗   นางสาวณัฐวดี ปรีเปรม…

แนะ มรภ.ปรับตัวรับยุทธศาสตร์ใหม่ 20 ปี เสริมความเข้มแข็งให้ ทปอ.ราชภัฏ

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   จากการนำเสนอรายงานการติดตามและวิจัยเชิงประเมินบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำเสนอโดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ผศ.ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร โดย ศ.ดร.สมหวัง กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูล มรภ.ที่เป็นกรณีศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มรภ.นครราชสีมา, มรภ.เชียงราย, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.กาญจนบุรี และ มรภ.ภูเก็ต พบว่า มรภ.นครราชสีมา เป็น มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง ส่วนอีก 4 แห่งเป็น มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพปานกลางค่อนข้างสูง และมีข้อค้นพบด้วยว่า ยุทธศาสตร์ใหม่ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีบทบาททำให้ มรภ.ได้ทบทวนปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ โดยน้อมนำพระราโชบายไปบูรณาการในการปรับยุทธศาสตร์และโครงสร้างการบริหาร ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า มรภ.ที่เป็นกรณีศึกษาหลายแห่งมีแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และพระราโชบาย ดังนั้นสภา มรภ.พึงมีมติให้ มรภ.ปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ท่านสามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 7435

สกศ. ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ผู้บริหาร ครูอาจารย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จำนวน ๑๒๐ คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชา ๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ   ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า การพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๘ แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น และมีเป้าหมายหลักชัดเจนในเรื่องเดียวกันคือ การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานด้านผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย การบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาในช่วง ๓-๔ ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่    ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ ได้รับมอบเป็นตัวแทนส่วนราชการจากอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที 5/2562 ณ ห้องประชุมหัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 และทิศทางการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดมาชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน อาทิ การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยสำนักงานจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมพระราชทานเลี้ยงอาหารณ ณ สถานสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรายงานดำเนินโครงการ “1อำเภอ 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เป็นต้น  

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หัวข้อ ที่มาของโครงการ Model การดำเนินงานของโครงการ ผลการดำเนินงานจากโมเดล ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ พื้นที่ดำเนินงาน กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ บูรณาการความร่วมมือ (Timeline) รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงาน หมายเหตุ ข้อมูลเป็นเพียงตัวอย่างประกอบเท่านั้น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในได้ โดยยึดตามหัวข้อข้างต้น Template รายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏคลิกเพื่อดาวน์โหลด วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 | เวลา 11.50 น.