แทนคุณ วงค์ษร

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)   กลุ่มภาคกลาง…

ข้อมูลเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการและภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารประกอบการบรรยาย…

สรุปผลการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมาย 20 ปีของ “ยุทธศาสตร์ชาติ”

เป้าหมายที่ร่างยุทธศาสตร์ไว้จนถึง พ.ศ. 2579 ซึ่งจะวางเป็นกรอบใหญ่ไว้สำหรับกำหนดเป้าหมายในทุก ๆ 5 ปี เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคง เหมาะกับใคร คนไทยทุกคน ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ใจความสำคัญ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาใน 20 ปีนี้ จะมีต้องมีการบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้เห็นการพัฒนาของประเทศ เป้าหมายใน 5  ปีแรก จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ครั้งยิ่งใหญ่  โดยเน้นแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของประเทศ และใช้จุดแข็งของประเทศให้เกิดประโยชน์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้าหมายใน 10 ปี ประเทศจะต้องมีระบบเศรษฐกิจที่ดี โดยเริ่มจากการสนับสนุนการวิจัย และการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับสินค้ากลุ่มเกษตรและสาธารณสุข นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องทันเทคโนโลยี และยังต้องสร้างบุคลากรทางการวิจัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เป้าหมายใน 15 ปี ประชากรในประเทศจะต้องเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยจะพัฒนาให้บุคลากรทุกช่วงวัย มีศักยภาพสูง มีความรู้และทักษะ นอกจากนี้สังคมไทยจะเป็นสังคมที่เท่าเทียม…

มติ ครม.รับทราบการเสนอนายสรนิต ศิลธรรม ดำรงตำแหน่ง ปอว.

การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

In Search of Excellenct Service

ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ได้มอบนโนบายการพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการผ่านแนวคิด Design Thinking, Business model Canvas, Customer First เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ทบีช แอนด์ สปา จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้กำกับได้นำนโยบายดังกล่าวพัฒนาการบริการ และการทำงานให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ที่มา : อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์