แทนคุณ วงค์ษร

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ๓.๑.๑ โครงการ Data Warehouse ๓.๑.๒ โครงการ EdPEx ๓.๒ การบริหารงบประมาณ (Budget…

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

.pdfคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ.pdf Update : 25/5/2565  |  15.01 น.

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

.pdfคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผนคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน.pdf Update : 25/5/2565  |  15.01 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุม Scc 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3l8aIUY #VALAYA #Visionary เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activeness ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptive ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร Process-Data-Integrated.pdfเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4 โดยมีคณะกรรมการและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3KJ8qpW #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง…

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3)

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3KOX9EB #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กําหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสําคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง พร้อมร่วมทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กําหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสําคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ผ่านการดําเนินงานในรูปแบบการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกําหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสําคัญ (key initiative programs) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3rZtIct #VALAYA #วไลยอลงกรณ์ #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3GbX5ws #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนา เชิงพื้นที่ระดับตำบล

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนา เชิงพื้นที่ระดับตำบลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 37MB

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันที่เผยแพร่ : 6 มกราคม 2565 ขนาดไฟล์ 7MB