แทนคุณ วงค์ษร

สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Higher Education Statistics 2018 ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อบรมการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี 3มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ชี้แจงระเบียบ และวิธีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อธิบายระบบบัญชี3มิติ และระบบติดตามฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าใจในการใช้ทั้ง 2 ระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567 (Demand New S-Curve 2563-2567)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้ สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้ สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน . “ดร.สุวิทย์” เผย รัฐบาล เห็นชอบงบด้านการวิจัย ให้ สกสว.จัดสรร เพิ่มอีก 5,106 ล้าน ให้กับโครงการ Flagship รวมเป็น 8,384 ล้านบาท รวมงบวิจัย ให้สกสว.จัดสรร 12,555 ล้านบาท . 19 ก.ย. 62 ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานการประชุมในการหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ครั้งที่ 9/2562 เพื่อหารือแนวทางการทำงานของกระทรวงในวาระเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือการชี้แจงงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 . โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์…

โลกอนาคต ปริญญาจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป…

“นโยบายสร้างองค์ความรู้ ในอนาคตจะไม่ใช่การเรียนทฤษฎีแล้ว แต่เป็นองค์ความรู้ในทางปฏิบัตินำไปใช้งานได้จริง จะไม่ใช่แบบเรียนจบสี่ปีแล้วมาให้ปริญญา ต่อไปการให้ความสำคัญกับปริญญาจะน้อยลง มันจะเป็น non-degree แล้ว คือไม่ใช่พวกมาเรียนเพื่อต้องการปริญญา แต่มาเรียนแบบคอร์สระยะสั้น เป็นคอร์สที่มาเรียนเพื่อ upskill ตัวเอง ก็ต้องมาเทกคอร์สสักหนึ่งเดือนหรือ 3-6 เดือนเพื่อนำไปใช้งานจริง โลกในอนาคตเรื่องปริญญาจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้ว และการสร้างองค์ความรู้ของประเทศไทยต้องเน้นไปที่การตอบโจทย์ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นเรื่องความสำคัญ” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ

  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า ตนได้เน้นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญทั้งการสร้าง Manpower และ Brainpower   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศได้ สิ่งที่จะทำมีทั้งประเด็นแก้ปัญหาเร่งด่วนและการวางรากฐานระยะยาว ตามที่ผมได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีฯ ขึ้นมา 1 ชุด นำโดย รศ. ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล เพื่อหาแนวทางปลดล็อครวมถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีเรื่องที่สำคัญ ๆ คือ ธรรมาภิบาล การกำหนดตำแหน่งวิชาการ มคอ. และคุณภาพมหาวิทยาลัย ขณะนี้คณะทำงานฯได้เสนอแนวทางที่จะปลดล๊อคในระยะเร่งด่วนแล้ว ดังนี้ครับ   แนวทางที่จะประกาศทันที ตามที่คณะทำงานของผมได้พิจารณาร่วมกันดังนี้ 1. ชี้แจงแนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และเน้นย้ำว่า มคอ 3-7 สามารถดำเนินการได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน แต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านของ TQF(Thai…

การเตรียมแผนงาน งบประมาณโครงการรองรับขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

VRU. Learning Recourses Development Strategies. Student Center Learning Spaces and Class Rooms Improvement ขยาย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Equipment, Laboratory, Academy Center Development พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Blended Learning Coureses Development and Implement พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนและจัดหารผลิตสื่อ ชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง Lifelong learning paces and Upskill Short Courses Development พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู้/ฝึกอบรมยากระดับสมรรรถนะทักษะให้แก่ประชาชนคนทำงานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ Interdisciplinary and Collaborative Curriculums and Self paces Development (in & Out) พัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาการร่วมกันระหว่างคณะและ/หรือมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ…

ประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงาน “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวถึงแนวทางใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ว่าการจัดสรรงบวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่ ต้องโปร่งใส ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์สูงสุด โดย อว. มีสัญญาประชาคม 7 ประการ ในการขับเคลื่อนกระทรวง…

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี   วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   cr. งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอ่านแล้ว : besucherzähler homepage ครั้ง