แทนคุณ วงค์ษร

การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 งานมาตรฐายและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex ได้นำความรู้และเทคนิคในการใช้ Infographic ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทำงาน และการทำงานหลัก สามารถนำเสนอข้อมูลผ่าน Infographic ผู้รับสารสามารถเข้าใจข้อมุลได้ง่ายขึ้น  

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์

“องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์” วันที่ 19 ก.ค. 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ได้บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กว่า 1,000 คน ในหัวข้อ การน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไทย หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตราสินค้า การทำตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา อันเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ เพื่อเสริมพลังแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน เชิดชูงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนบูรณาการด้านองค์ความรู้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อรัฐสภา

อ่านคำแถลงนโยบายจำนวน 80 หน้าของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อรัฐสภาในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี https://drive.google.com/file/d/1_g1phIjkERGninSWa7i8OD0R0Kog6JjK/view?usp=sharing ขอขอบคุณข้อมูลจาก -พรรคอนาคตใหม่-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผ่นพับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเอกสารประกอบการติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายงานการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเอกสารประกอบการติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 PowerPoint นำเสนอการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเอกสารประกอบการติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งเรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามหนังสือเลขที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าเรื่องตามที่ได้ยืนยืน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (28 สิงหาคม 2562) เกี่ยวกับเรื่อง ความสอดคล้องของแผนงาน/ดครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาเพื่อทราบ สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ไปเพือดำเนินการ ดังที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ลงมติว่า เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทสำนักงบประมาณ 11 ธันวาคม 2561

VRU. เราคือวไลยอลงกรณ์ “พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่สวยและสง่างาม”

               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้มอบนโยบาย ทิศทางของวงการศึกษาไทย และการนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือบ้านวไลยอลงกรณ์ ของเราไปในทิศทางเดียวกัน หัวข้อของการถ่ายทอดมีอยู่ 5 ประเด็น คือ 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (RU. Strategic Initiative) 2. VRU Business Model 3. Quick Win Project to Reinventing VRU. 4. VRU Professional Development และ 5. The Future of University                  ท่ามกลางสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ต่างก็ประสบปัญหาร่วมกัน อาทิเช่น…

แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานอธิการบดี 1. แบบฟอร์มโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย (สารสนเทศ 01) 2. แบบฟอร์มคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (สารสนเทศ 05) 3. แบบฟอร์มจำนวนบุคลากร (สารสนเทศ 11)   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1. แบบฟอร์มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สารสนเทศ 02)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1. แบบฟอร์มคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สารสนเทศ 03) 2. แบบฟอร์มหลักสูตรที่เปิดสอน (สารสนเทศ 06) 3. แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษา (สารสนเทศ 07) 4. แบบฟอร์มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สารสนเทศ 09) 5. แบบฟอร์มภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สารสนเทศ 10) 6. แบบฟอร์มปริญญากิตติมศักดิ์ (สารสนเทศ 16)   งานวิเทศสัมพันธ์ 1. แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างชาติ (สารสนเทศ 08)…

OKR เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในด้านทำงาน

อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือ OKR เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานที่โดดเด่น นำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งนักวิชาศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ………………………………………………………… ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบความรู้ ความสามารถและจรรยาบรรณที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งโดยการทดสอบทักษะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์การพิจารณาผลงาน และการพิจารณาประสบการณ์ทำงาน ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ อัตรา ๑๐๐๑   นางสาวศรัญญา กิวสันเทียะ ๑๐๐๓   นางสาวจิราวรรณ ผ่องศรี ๑๐๐๕   นางสาวนพวรรณ ชูขำ ๑๐๐๖   นางสาวอิงฟ้า สิงห์น้อย ๑๐๑๑   นางสาวศศิวิมล เครืออินตา ๑๐๑๒   นางสาวศศิประภา…

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ จัดโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม และผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี