ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมรภ.พระนครศรีอยุธยา

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี โดยมีนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ SWOT รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองทราย ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าไปดำเนินโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด  และการฝึกอบรมเทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีวิทยา เทคนิคการถ่ายเชื้อเห็ดแบบปลอดเชื้อให้กับชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาแปรรูปเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวม 10 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เห็ดเบญจรงค์ เห็ดอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และขนมเปี๊ยะใส้เห็ดเบญจรงค์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจ และชาวบ้านชุมชนบ้านคลองทราย…

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การจัดทำรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกโครงการ โดยมีหัวข้อดังนี้ ที่มาของโครงการ Model การดำเนินงานของโครงการ ผลการดำเนินงานจากโมเดล ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ พื้นที่ดำเนินงาน กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ บูรณาการความร่วมมือ (Timeline) รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงาน  

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ ได้รับมอบเป็นตัวแทนส่วนราชการจากอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที 5/2562 ณ ห้องประชุมหัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 และทิศทางการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดมาชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน อาทิ การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยสำนักงานจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมพระราชทานเลี้ยงอาหารณ ณ สถานสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรายงานดำเนินโครงการ “1อำเภอ 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เป็นต้น  

ประชุมทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดและบรรยายการประชุมทิศทางการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของแต่ละคณะ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายท่านอธิการบดี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว Reinventing VRU. to Survival เอกสารประกอบการประชุม The Future of University and Reinventing VRU. to Survival in the Future โดยท่าน อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่างกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศดำเนินการสรรหาและคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ………………………………………………………… ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดังนี้ พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. นักวิชาการศึกษา สังกัดงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท ๒. บรรณารักษ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสระแก้ว) จำนวน ๑ อัตรา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)   ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…

อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ

เมื่อวันที่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ (Organiztion Profile)” ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิทยากร ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนอ. ทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์การทำงาน การปรับปรุงแก้ไขให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี การวางแผนการทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Viral Clip For OTOP

วันที่ 30 เม.ย. 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Viral Clip For OTOP ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ส่งเข้าประกวด ที่มา : งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ และเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุขสันต์วันสงกรานต์ ณ บ้าน VRU

“สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขบวนแห่รอบมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย