บทความเกี่ยวข้องกับการศึกษา และด้านการวางแผน นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฯ

ขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินเชิงบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดําเนินงานประสานงาน สร้างความเข้าใจหน่วยเหนือ สร้างเครือข่ายประชารัฐ คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกอาจารย์ แต่งตั้งมอบหมายงาน คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษานําร่อง รับสมัครคณะครูผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประสานงานขอข้อมูลที่มีอยู่จากหน่วยงาน ออกแบบเครื่องมือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชม สํารวจปัญหา ความต้องการจากสถานศึกษา อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําเสนอ พัฒนาระบบจัดเก็บ อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประชุมนําเสนอ คืนข้อมูล จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดแผนดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายทบทวนพัฒนานวัตกรรม จัดหาตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบ คณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปฏิบัติการคณะครูเครือข่ายร่วมพัฒนา ครั้งที่ 1 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมผลงาน เสริมพลังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ครั้งที่ 1 คณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปฏิบัติการคณะครูเครือข่ายร่วมพัฒนา ครั้งที่ 2 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมผลงาน เสริมพลังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ครั้งที่ 2 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูสังเคราะห์ ถอดบทเรียน จัดทําสื่อเผยแพร่ จัดการความรู้รายสถานศึกษานําร่อง คณะกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษา…

OKRs VRU พ.ศ. 2563-2565

“การเปลี่ยนผ่านจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย กระบวนงาน รวมทั้งผลงานหลักที่จะประกอบสร้าง ส่งมอบแก่สาธารณะ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภาพเหล่านี้คือสาระสำคัญที่ผมสื่อถึง พวกเราชาววไลยอลงกรณ์” ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 ตุลาคม 2562 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570 Platform and program Related RU. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ โปรแกรมที่ 3 : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต O1.3 : พัฒนาระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต KR1.3.1 : บุคลากรวัยทำงานมีทักษะใหม่ สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (Disruption) KR1.3.2 : ระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีเข้าถึงได้สำหรับทุกคน KR1.3.3 : เยาวชนมีทักษะแห่งอนาคตโดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรมและนวัตกรรม โดยการสร้างโรงประลองทางวิศวกรรม 10,000 แห่งภายใน 4 ปี (2566) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม…

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 เป็นชุมชนแนวตะเข็บชายแดน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กำนันตำบลทับพริกมีความเห็นว่าพื้นที่และประชากรของบ้านทับพริก หมู่ 2 มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งเป็นการลำบากต่อการปกครอง เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มเติมโดยแยกหมู่ 6 ออกจากหมู่ 2 และใช้ชื่อบ้าน หมู่ 6 ว่า “บ้านทับพริก”   ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีวิสาหกิจเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้รวบรวมผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบรรจุหีบห่อเพื่อจัดจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันแต่ในปัจจุบันปริมาณปุ๋ยที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก มีความต้องการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการเกษตรของครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีทางการเกษตร บางครัวเรือนคาดหวังว่าหากประสบความสำเร็จจะสามารถใช้เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน   กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชุมชนบ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 คน…

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบฉบับเร่งด่วน

ช่วงสอบเป็นช่วงที่น้องๆ อาจจะกังวลหนักที่สุด แต่กว่าจะไปถึงฝันนั้นก็ต้องผ่านด่านสอบอันแสนหฤโหดไปให้ได้ซะก่อน และการจะอ่านหนังสืออย่างไรให้จำ หรืออ่านหนังสือไม่ทันทำอย่างไรดี นี่สิปัญหา บทความนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อ เป็นเทคนิคการจำแบบเร่งด่วนก่อนเข้าสอบ เพื่อให้น้องๆ สามารถรับมือกับทุกการสอบที่กำลังหายใจรดต้นคอได้อย่างสบายๆ จะมีอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลย   admissionpremium.com 1. อ่านเมื่อร่างกายพร้อม ไม่ฝืนตัวเอง ไม่อ่านขณะง่วง เพราะจะทำให้เราอ่านไม่รู้เรื่องและไม่จำนั่นเอง 2. สภาพแวดล้อมต้องพร้อม ไม่มีสิ่งรบกวนให้เสียสมาธิ เช่น ปิดโทรศัพท์มือถือ ปิดโทรทัศน์ เพราะหากทำหลายอย่างพร้อมกันจะทำให้ประสิทธิภาพของการจดจำเนื้อหาลดลง 3. สรุปเรื่องที่อ่าน แล้วจำเป็นรูปภาพ ปกติแล้วมนุษย์จะจำเรื่องราวทั้งหมดเป็นรูปภาพ หลายๆ วิชาที่ไม่มีรูปภาพประกอบทำให้เราอ่านแล้วไม่สามารถจินตาการ หรือจดจำได้ ให้เพื่อนๆ สรุปเรื่องที่เราอ่านแล้ว นำมาทำเป็น My map เพื่อเชื่อมโยงในส่วนที่สัมพันธ์กัน และวาดให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง จะทำให้จำได้แม่นขึ้น 4. แยกเป็นหมวดหมู่ ให้จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ชีทเรียนต่างๆ สำหรับแต่ละวิชาแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ เพื่อเวลาที่เราอ่านวิชานี้เสร็จ เราจะได้หยิบ วิชาถัดไปมาอ่านได้ทันที   5. เน้นตะลุยโจทย์ให้เยอะไว้…

การเขียนโครงการแบบง่ายๆ

หลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆ 6 หลักเพื่อการเขียนโครงการให้บรรลุ ทำอะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร? ทำอย่างไร? ใช้เงินเท่าไหร่? วัดผลอย่างไร? (การติดตามความก้าวหน้าโครงการ) เทคนิคการเขียนชื่อโครงการ ใช้ำคำกิริยา ให้ดูที่กิจกรรมหลักว่าเราต้องการจะทำอะไร กิจกรรมหลักมีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ พัฒนา ส่งเสริม เสริมสร้าง สร้างเสริม สนับสนุน เป็นต้น เขียนให้ชัดเจน ทำอะไร ทำให้ใคร เช่น ด้านการผลิต มักจะทำกับวัตถุ สิ่งของ ด้านการบริการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน หรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น เขียนให้สอดคล้องกับ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้ามหาย และ 4. กิจกรรม   มีกิจกรรมหลักเดียว ใช้คำกิริยา เช่น ก่อสร้าง…

9 กระบวนทัศน์ เปลี่ยน Me-Society เป็น We-Society

9 กระบวนทัศน์ เปลี่ยน Me-Society เป็น We-Society ผมได้มาร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวานนี้( 26 ก.ย 62) ครับ ผมได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Empowering the Next Gens for Defining their Own Future” สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ครับ ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวม เราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในมนุษยชาติ เชื่อมต่อเป็นวงจร ซึ่งวงจรนี้จะเป็นวงจรอุบาทว์ หรือวงจรที่ทำให้โลกเราดีขึ้นนั้น อยู่ภายใต้มือของพวกเราครับ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นสู่ “ยุคแห่งความทันสมัย” (Modernism) โดยยึดติดกับ…

OKRs เพื่อการพัฒนาประเทศ – สกสว.

www.gearstream.com OKRsเพื่อการพัฒนาประเทศ 🌏 ด้วยแนวทางการทำงานของกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พศ. 2563-2570 โดยมีการดำเนินภารกิจ ภายใต้ 4 แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ และ 16 โปรแกรมการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีการตัวกำกับชี้วัดด้วย Objectives and Key Results (OKRs) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมเรื่อง “Objectives and Key Results (OKRs) เครื่องมือในการวัดและพัฒนา” เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดองค์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้ OKRs ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาจนถึงกลยุทธ์การใช้ให้เชี่ยวชาญ…

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567 (Demand New S-Curve 2563-2567)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โลกอนาคต ปริญญาจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป…

“นโยบายสร้างองค์ความรู้ ในอนาคตจะไม่ใช่การเรียนทฤษฎีแล้ว แต่เป็นองค์ความรู้ในทางปฏิบัตินำไปใช้งานได้จริง จะไม่ใช่แบบเรียนจบสี่ปีแล้วมาให้ปริญญา ต่อไปการให้ความสำคัญกับปริญญาจะน้อยลง มันจะเป็น non-degree แล้ว คือไม่ใช่พวกมาเรียนเพื่อต้องการปริญญา แต่มาเรียนแบบคอร์สระยะสั้น เป็นคอร์สที่มาเรียนเพื่อ upskill ตัวเอง ก็ต้องมาเทกคอร์สสักหนึ่งเดือนหรือ 3-6 เดือนเพื่อนำไปใช้งานจริง โลกในอนาคตเรื่องปริญญาจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้ว และการสร้างองค์ความรู้ของประเทศไทยต้องเน้นไปที่การตอบโจทย์ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นเรื่องความสำคัญ” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ

  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า ตนได้เน้นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญทั้งการสร้าง Manpower และ Brainpower   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศได้ สิ่งที่จะทำมีทั้งประเด็นแก้ปัญหาเร่งด่วนและการวางรากฐานระยะยาว ตามที่ผมได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีฯ ขึ้นมา 1 ชุด นำโดย รศ. ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล เพื่อหาแนวทางปลดล็อครวมถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีเรื่องที่สำคัญ ๆ คือ ธรรมาภิบาล การกำหนดตำแหน่งวิชาการ มคอ. และคุณภาพมหาวิทยาลัย ขณะนี้คณะทำงานฯได้เสนอแนวทางที่จะปลดล๊อคในระยะเร่งด่วนแล้ว ดังนี้ครับ   แนวทางที่จะประกาศทันที ตามที่คณะทำงานของผมได้พิจารณาร่วมกันดังนี้ 1. ชี้แจงแนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และเน้นย้ำว่า มคอ 3-7 สามารถดำเนินการได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน แต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านของ TQF(Thai…