บทความเกี่ยวข้องกับการศึกษา และด้านการวางแผน นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

การเตรียมแผนงาน งบประมาณโครงการรองรับขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

VRU. Learning Recourses Development Strategies. Student Center Learning Spaces and Class Rooms Improvement ขยาย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Equipment, Laboratory, Academy Center Development พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Blended Learning Coureses Development and Implement พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนและจัดหารผลิตสื่อ ชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง Lifelong learning paces and Upskill Short Courses Development พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู้/ฝึกอบรมยากระดับสมรรรถนะทักษะให้แก่ประชาชนคนทำงานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ Interdisciplinary and Collaborative Curriculums and Self paces Development (in & Out) พัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาการร่วมกันระหว่างคณะและ/หรือมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ…

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อรัฐสภา

อ่านคำแถลงนโยบายจำนวน 80 หน้าของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อรัฐสภาในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี https://drive.google.com/file/d/1_g1phIjkERGninSWa7i8OD0R0Kog6JjK/view?usp=sharing ขอขอบคุณข้อมูลจาก -พรรคอนาคตใหม่-

VRU. เราคือวไลยอลงกรณ์ “พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่สวยและสง่างาม”

               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้มอบนโยบาย ทิศทางของวงการศึกษาไทย และการนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือบ้านวไลยอลงกรณ์ ของเราไปในทิศทางเดียวกัน หัวข้อของการถ่ายทอดมีอยู่ 5 ประเด็น คือ 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (RU. Strategic Initiative) 2. VRU Business Model 3. Quick Win Project to Reinventing VRU. 4. VRU Professional Development และ 5. The Future of University                  ท่ามกลางสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ต่างก็ประสบปัญหาร่วมกัน อาทิเช่น…

แนะ มรภ.ปรับตัวรับยุทธศาสตร์ใหม่ 20 ปี เสริมความเข้มแข็งให้ ทปอ.ราชภัฏ

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   จากการนำเสนอรายงานการติดตามและวิจัยเชิงประเมินบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำเสนอโดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ผศ.ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร โดย ศ.ดร.สมหวัง กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูล มรภ.ที่เป็นกรณีศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มรภ.นครราชสีมา, มรภ.เชียงราย, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.กาญจนบุรี และ มรภ.ภูเก็ต พบว่า มรภ.นครราชสีมา เป็น มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง ส่วนอีก 4 แห่งเป็น มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพปานกลางค่อนข้างสูง และมีข้อค้นพบด้วยว่า ยุทธศาสตร์ใหม่ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีบทบาททำให้ มรภ.ได้ทบทวนปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ โดยน้อมนำพระราโชบายไปบูรณาการในการปรับยุทธศาสตร์และโครงสร้างการบริหาร ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า มรภ.ที่เป็นกรณีศึกษาหลายแห่งมีแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และพระราโชบาย ดังนั้นสภา มรภ.พึงมีมติให้ มรภ.ปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5…

คณะไหนจำเป็นต้องใช้สกิลอะไรบ้าง?

ช่วงนี้น้องๆ ม.6 กำลังอยู่ในช่วงของการหาที่เรียนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น เปิดสอนทั้งหมด 75 หลักสูตร ทุกคณะพร้อมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน ในปีการศึกษา 2562 แต่น้องๆ หลายๆ คนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าตัวเองนั้น มีความถนัด หรือมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง แล้วต้องเลือกเรียนในคณะไหนที่ใช่สำหรับตัวเอง วันนี้พี่แทนจึงหา Infographic สวยๆ ข้อมูลดีๆ มาให้น้องๆ ม.6 และน้อง ม.5 ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันครับ  

Best Practice : กระบวนการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ”   การวิเคราะห์ค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่าของตำแหน่ง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกัน ภายใต้องค์ประกอบที่เป็นหลักเพื่อตีค่างานเป็นข้อมูลที่เป็นจริง เขียนวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติมีขั้นตอนอย่างไรบาง ผ่านความเห็นชอบของใครบ้าง งานที่ปฏิบัติขั้นตอนใด ต้องผ่านตรวจสอบหรือไม่ผ่านการตรวจสอบ และงานที่ปฏิบัติต้องรายงานอย่างไร (เวลา) โดยมีกระบวนขั้นตอนดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งฯ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. 2559 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามแบบประเมินค่างานตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด โดยการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่ง…

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) กลุ่มภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)   กลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)   กลุ่มภาคกลาง…

In Search of Excellenct Service

ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ได้มอบนโนบายการพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการผ่านแนวคิด Design Thinking, Business model Canvas, Customer First เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ทบีช แอนด์ สปา จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้กำกับได้นำนโยบายดังกล่าวพัฒนาการบริการ และการทำงานให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ที่มา : อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์