แทนคุณ วงค์ษร

ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมการติดตามกำกับดูแล หน่วยงานด้านแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์