แทนคุณ วงค์ษร

ไบโอเทค จับมือ ศูนย์อาเซียนฯ เปิดตัวฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน AmiBase

ศูนย์ไบโอเทค ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดตัวฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase) หวังสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาค ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) เปิดตัว “ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase (ASEAN Microbial Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ที่ค้นพบในอาเซียนไว้มากกว่า 30,000 ชนิด ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาค ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะความหลากหลายของจุลินทรีย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และถือเป็นรากฐานความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมด้านอาหาร การแพทย์ การเกษตร และพลังงาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยไบโอเทค สวทช. ได้ผนึกกำลังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์(ASEAN Network on…

คณะไหนจำเป็นต้องใช้สกิลอะไรบ้าง?

ช่วงนี้น้องๆ ม.6 กำลังอยู่ในช่วงของการหาที่เรียนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น เปิดสอนทั้งหมด 75 หลักสูตร ทุกคณะพร้อมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน ในปีการศึกษา 2562 แต่น้องๆ หลายๆ คนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าตัวเองนั้น มีความถนัด หรือมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง แล้วต้องเลือกเรียนในคณะไหนที่ใช่สำหรับตัวเอง วันนี้พี่แทนจึงหา Infographic สวยๆ ข้อมูลดีๆ มาให้น้องๆ ม.6 และน้อง ม.5 ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันครับ  

ประชุมทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดและบรรยายการประชุมทิศทางการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของแต่ละคณะ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายท่านอธิการบดี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว Reinventing VRU. to Survival เอกสารประกอบการประชุม The Future of University and Reinventing VRU. to Survival in the Future โดยท่าน อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่างกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่างกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่างกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อัพเดท วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่างกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกตามผลผลิต)

Best Practice : กระบวนการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ”   การวิเคราะห์ค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่าของตำแหน่ง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกัน ภายใต้องค์ประกอบที่เป็นหลักเพื่อตีค่างานเป็นข้อมูลที่เป็นจริง เขียนวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติมีขั้นตอนอย่างไรบาง ผ่านความเห็นชอบของใครบ้าง งานที่ปฏิบัติขั้นตอนใด ต้องผ่านตรวจสอบหรือไม่ผ่านการตรวจสอบ และงานที่ปฏิบัติต้องรายงานอย่างไร (เวลา) โดยมีกระบวนขั้นตอนดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งฯ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. 2559 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามแบบประเมินค่างานตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด โดยการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่ง…

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศดำเนินการสรรหาและคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ………………………………………………………… ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดังนี้ พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. นักวิชาการศึกษา สังกัดงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท ๒. บรรณารักษ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสระแก้ว) จำนวน ๑ อัตรา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)   ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…

เอกสารประกอบการประชุมทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย 2563 [22 พฤษภาคม 2562]

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำ (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้รับความเห็นชอบ ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมประชุมดังนี้ ระดับคณะ เรียนเชิญคณบดี รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ ระดับสำนัก สถาบัน เรียนเชิญผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการด้านแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ ระดับงาน เรียนเชิญหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งบประมาณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์   The Future of University and…

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) กลุ่มภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)   กลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)   กลุ่มภาคกลาง…

ข้อมูลเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการและภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารประกอบการบรรยาย…