แทนคุณ วงค์ษร

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? | โดย สสส.

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? ระวัง! น้ำแข็งคือแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคตัวดี ทำท้องเสียได้ง่ายๆ และการดื่มน้ำเย็นจัดตอนร้อนจี๋ จะทำให้ร่างกายปรับอุณภูมิไม่ทัน ทำให้เป็นไข้ได้นะ ที่มา : www.greenery.org/infographics

ความท้าทายของอุดมศึกษาในประเทศไทย และ VRU. โดย ท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2563 เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Reinventing VRU. to Survival ดังมีสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมที่สำคัญ ดังรายละเอียดในแผนภาพ   แผนงานพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการขาย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ) โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนจัดหา ผลิตสื่อ ชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู้/ฝึกอบรมยกระดับสมรรถนะทักษะให้แก่ประชาชน คนทำงานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ (ทุกคณะ…

กระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถ

เว็บไซต์ใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีผลจัดตั้งวันนี้ (2 พ.ค.62) สามารถติดต่อเว็บไซต์ อว. www.mua.go.th หรือเบอร์โทรสายด่วน 1313 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.9 ฉบับ เริ่มนับหนึ่ง 2 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ,พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.…

การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 https://www.youtube.com/watch?v=5JJ7FBPKzaQ การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://www.youtube.com/watch?v=-dLHhe7gp3I ไฟล์แนบ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf ที่มา : สำนักงบประมาณ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Viral Clip For OTOP

วันที่ 30 เม.ย. 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Viral Clip For OTOP ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ส่งเข้าประกวด ที่มา : งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ และเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุขสันต์วันสงกรานต์ ณ บ้าน VRU

“สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขบวนแห่รอบมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย