แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นโยบายและยุทธศาสต์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2565แผนปฏิบัติราชการ ระยะ…

Read more

แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570

การจัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.…

Read more

15 กุมภาพันธ์ วันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ทำไมจึงเรียก… “วันเจ้าฟ้า” ๑๕ กุมภาพันธ์ วันเจ้าฟ้า….. ทำไมจึงเรียกเช่นนั้น ?? ตามบันทึกที่ส่งต่อกันมายังไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้คิดขึ้นเป็นท่านแรก แต่การที่เรียกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้นว่า…

Read more

การพัฒนากำลังตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ Manpower Development

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) : ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Manpower Development)…

Read more

โครงการอาสาประชารัฐ

ปรัชญาของโครงการ   บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งสร้างประชากรของโลกในศตวรรษที่…

Read more

Youth Startup Fund by กระทรวงอุดมศึกษาฯ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ทุนประเดิม 100 ล้านบาท ผลักดันเยาวชนสู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่   ดร.พันธุ์อาจ…

Read more

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

มาตรการจูงใจเพื่อการยกระดับทักษะบุคลากร มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการทวิภาคี และ Work-Integrated Learning (WiL) มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองประสานงานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Email :…

Read more

Re-Inventing Universities (Why & How)

Re-Inventine Universities Why & How โดย คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่…

Read more

ขนมถ้วยฟู | โครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ในสมัยโบราณคนไทยนิยมทำขนมเพื่อใช้ในเทศกาล ประเพณีต่างๆ ขนมไทยชนิดหนึ่งที่มีความหมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ฟูเฟื่อง เป็นศิริมงคล และยังมีรสชาติที่แสนอร่อยชนิดหนึ่งก็คือ ขนมถ้วยฟู “บ้านขนมมรกต” เป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวจังหวัดสระแก้วรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความอร่อยของขนมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกันอย่างดี สืบทอดตำนานความอร่อยจากอดีตคุณแม่สู่รุ่นปัจจุบันรุ่นลูก…

Read more

งบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารงบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม…

Read more

ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570

เปิดที่มา (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 -2570 ชี้ทิศทางเตรียมคนไทยศตวรรษที่ 21 🌏👨‍🔬 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563…

Read more

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฯ

ขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินเชิงบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดําเนินงานประสานงาน สร้างความเข้าใจหน่วยเหนือ สร้างเครือข่ายประชารัฐ คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกอาจารย์ แต่งตั้งมอบหมายงาน คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษานําร่อง รับสมัครคณะครูผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้…

Read more

OKRs VRU พ.ศ. 2563-2565

“การเปลี่ยนผ่านจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย กระบวนงาน รวมทั้งผลงานหลักที่จะประกอบสร้าง ส่งมอบแก่สาธารณะ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภาพเหล่านี้คือสาระสำคัญที่ผมสื่อถึง พวกเราชาววไลยอลงกรณ์” ผศ.ดร.สุพจน์…

Read more

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บ้านทับพริก หมู่ที่…

Read more

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบฉบับเร่งด่วน

ช่วงสอบเป็นช่วงที่น้องๆ อาจจะกังวลหนักที่สุด แต่กว่าจะไปถึงฝันนั้นก็ต้องผ่านด่านสอบอันแสนหฤโหดไปให้ได้ซะก่อน และการจะอ่านหนังสืออย่างไรให้จำ หรืออ่านหนังสือไม่ทันทำอย่างไรดี นี่สิปัญหา บทความนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อ เป็นเทคนิคการจำแบบเร่งด่วนก่อนเข้าสอบ เพื่อให้น้องๆ สามารถรับมือกับทุกการสอบที่กำลังหายใจรดต้นคอได้อย่างสบายๆ…

Read more

การเขียนโครงการแบบง่ายๆ

หลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆ 6 หลักเพื่อการเขียนโครงการให้บรรลุ ทำอะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร? ทำอย่างไร? ใช้เงินเท่าไหร่? วัดผลอย่างไร? (การติดตามความก้าวหน้าโครงการ) เทคนิคการเขียนชื่อโครงการ ใช้ำคำกิริยา…

Read more

OKRs เพื่อการพัฒนาประเทศ – สกสว.

www.gearstream.com OKRsเพื่อการพัฒนาประเทศ 🌏 ด้วยแนวทางการทำงานของกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พศ. 2563-2570 โดยมีการดำเนินภารกิจ…

Read more

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567 (Demand New S-Curve 2563-2567)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

Read more

โลกอนาคต ปริญญาจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป…

“นโยบายสร้างองค์ความรู้ ในอนาคตจะไม่ใช่การเรียนทฤษฎีแล้ว แต่เป็นองค์ความรู้ในทางปฏิบัตินำไปใช้งานได้จริง จะไม่ใช่แบบเรียนจบสี่ปีแล้วมาให้ปริญญา ต่อไปการให้ความสำคัญกับปริญญาจะน้อยลง มันจะเป็น non-degree แล้ว คือไม่ใช่พวกมาเรียนเพื่อต้องการปริญญา แต่มาเรียนแบบคอร์สระยะสั้น เป็นคอร์สที่มาเรียนเพื่อ upskill…

Read more

มหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ

  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า ตนได้เน้นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ…

Read more

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อรัฐสภา

อ่านคำแถลงนโยบายจำนวน 80 หน้าของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อรัฐสภาในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี…

Read more

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งเรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามหนังสือเลขที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าเรื่องตามที่ได้ยืนยืน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (28…

Read more

VRU. เราคือวไลยอลงกรณ์ “พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่สวยและสง่างาม”

               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้มอบนโยบาย ทิศทางของวงการศึกษาไทย และการนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์…

Read more

แนะ มรภ.ปรับตัวรับยุทธศาสตร์ใหม่ 20 ปี เสริมความเข้มแข็งให้ ทปอ.ราชภัฏ

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   จากการนำเสนอรายงานการติดตามและวิจัยเชิงประเมินบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำเสนอโดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ผศ.ดร.จิราทัศน์…

Read more

คณะไหนจำเป็นต้องใช้สกิลอะไรบ้าง?

ช่วงนี้น้องๆ ม.6 กำลังอยู่ในช่วงของการหาที่เรียนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น เปิดสอนทั้งหมด 75 หลักสูตร ทุกคณะพร้อมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน ในปีการศึกษา…

Read more

Best Practice : กระบวนการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ”   การวิเคราะห์ค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่าของตำแหน่ง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกัน…

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)…

Read more

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)  …

Read more

In Search of Excellenct Service

ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ได้มอบนโนบายการพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการผ่านแนวคิด Design Thinking, Business model Canvas, Customer First…

Read more

รู้จัก “MOOC” มหาวิทยาลัยออนไลน์ เรียนได้ทั่วโลก

MOOC คือการเรียนคอร์สออนไลน์กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพียงปลายนิ้วคลิก ซึ่งมีความต่างจาก E-learning มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดคอร์สออนไลน์ไปแล้วกว่า 700 แห่ง แจ้งเกิดเว็บไซต์ MOOC ชั้นนำกว่า 30…

Read more

ความท้าทายของอุดมศึกษาในประเทศไทย และ VRU. โดย ท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่…

Read more

กระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถ

Read more

ทำความรู้จักกับ KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน

“KPI นี่คืออะไรหรอคะ” สุชาดาน้องใหม่ของทีมที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานถามขึ้นมาขณะที่กำลังฟังพี่คนอื่น ๆ ในทีมคุยกันเรื่องการประเมินผลงานปลายปีที่กำลังมาถึง ซึ่งในการสนทนานั้นมีคำหนึ่งคำที่เธอไม่เข้าใจ และสงสัยว่ามันคืออะไร คำนั้นก็คือ “KPI” นั่นเอง

Read more