01. คณะครุศาสตร์
02. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03. คณะวิทยาการจัดการ
04. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05. คณะสาธารณสุขศาสตร์
06. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
08. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
09. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
15. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
16. งานวิชาศึกษาทั่วไป
17. งานศิลปวัฒนธรรม
18. กองกลาง
19. กองนโยบายและแผน
20. กองพัฒนานักศึกษา
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22. งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
24. ศูนย์ภาษา
27. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

01. คณะครุศาสตร์
02. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03. คณะวิทยาการจัดการ
04. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05. คณะสาธารณสุขศาสตร์
06. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
08. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
09. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
15. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
16. งานวิชาศึกษาทั่วไป
17. งานศิลปวัฒนธรรม
18. กองกลาง
19. กองนโยบายและแผน
20. กองพัฒนานักศึกษา
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22. งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
24. ศูนย์ภาษา
27. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

01. คณะครุศาสตร์
02. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03. คณะวิทยาการจัดการ
04. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05. คณะสาธารณสุขศาสตร์
06. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
08. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
09. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
15. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
16. งานวิชาศึกษาทั่วไป
17. งานศิลปวัฒนธรรม
18. กองกลาง
19. กองนโยบายและแผน
20. กองพัฒนานักศึกษา
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22. งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
24. ศูนย์ภาษา
25. งานวิเทศสัมพันธ์
27. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

01. คณะครุศาสตร์
02. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03. คณะวิทยาการจัดการ
04. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05. คณะสาธารณสุขศาสตร์
06. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
08. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
09. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
15. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
16. งานวิชาศึกษาทั่วไป
17. งานศิลปวัฒนธรรม
18. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
19. กองพัฒนานักศึกษา
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22. ศูนย์ภาษา
23. งานวิเทศสัมพันธ์

24. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง หมายถึงหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน โทร.330